Zeolit

Zeolit je přírodní minerál vulkanického původu (hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin), který díky uspořádání své krystalické mřížky vykazuje několik významných vlastností pro použití v zahradnické praxi:

Pórovitost zeolitu

Díky velkému množství mikroskopických pórů, kanálků a dutin má zeolit velký vnitřní povrch (150 – 120 m2/g), proto je ideální jako prostředí pro život mikroorganismů, čehož se v zahradnické praxi využívá např při biologickém čištění vody v jezírkách. Na povrchu a uvnitř zrn zeolitu se usidlují specializované bakterie, které přeměňují dusíkaté látky na dusík a organické odpadní produkty rostlinného původu. Pro tento účel se používá zeolit hrubší frakce 2,5 - 5 mm; zároveň slouží jako substrát pro ukotvení kořenů vodních a bahenních rostlin.

Iontová aktivita

Zeolit je schopen poutat ve své krystalické struktuře ionty zejména K+, NH4+, Ca2+ (draselné, amonné a vápenaté kationty). Přidáním zeolitu do substrátu se zvyšuje jeho sorpční kapacita, tj. schopnost poutat živiny dodané do půdy hnojivy. Dodáním zeolitu se omezuje vyplavování živin z půdy do spodních a povrchových vod.

Hydroabsorbce

Zeolit poutá ve své krystalické mřížce vodu a postupně ji v období sucha uvolňuje pro potřeby rostlin. Tím pomáhá půdě hospodařit se srážkovou nebo závlahovou vodou. Zejména tato hydroabsorpční schopnost zeolitu nabývá na významu v současnosti, kdy se zvyšuje délka a četnost suchých období v průběhu vegetace. Tento pozitivní vliv se projeví již po přidání relativně malého množství zeolitu do substrátu, cca. 5 - 10 % obj.

Hydroabsorbční schopnost zeolitu stoupá s jemností použité frakce, takže jako optimální pro použití do zahradnických substrátů se jeví frakce 0,5-1 mm. Zvlášť pozitivní vliv na růst rostlin má zeolit použitý do substrátů na extrémně výsušných stanovištích jako jsou ozeleněné střechy, skalky, zatraňovací dlažba, dále je vhodný pro použití v akvaristice a při stavbě zahradních koupacích jezírek.

Použití zeolitu:

  • neutralizace kyselých půd
  • plnění filtrů pro čištění pitné vody
  • úprava vody v akváriích
  • eliminace zápachu ve stájích hospodářských zvířat
  • doplnění krmných směsí pro zvířata
  • likvidace úniků ropných látek jako sorbent chemikálií
  • v průmyslu při výrobě mnoha chemických, papírenských, stavebních výrobků, pracích prostředků atd.

 

Dodáváme zeolit ve frakcích jemné (0,5 - 1mm) a hrubé (2,5 - 5mm), v balení 3 L, 50 L nebo 0,8 m3 (žokované - BigBag).

Vypracoval: Ing. Petr Bambušek