Rizikové kácení

Rizikové kácení

Společnost ACRE, spol. s  r. o. nabízí rizikové kácení, tedy smýcení přestárlých, poškozených, nebezpečných, či z pěstebního hlediska neperspektivních dřevin všude tam, kde potenciálně hrozí vznik škod většího rozsahu nebo ohrožení zdraví nebo života. Rizikové kácení se uplatní zejména v takových místech, jako jsou ochranná pásma nadzemních inženýrských sítí, uliční stromořadí, vnitrobloky nebo hustá zástavba, místa, kde nelze zcela vyloučit přítomnost veřejnosti, provoz dopravy nebo výrobní činnost. Rizikové kácení se použije při údržbě hřbitovů, dětských hřišť, sportovišť a sportovních areálů, ale i v historických jádrech obcí, na logistických terminálech apod. Jako rizikové kácení je kvalifikováno rovněž mýcení stromů nad nebo v bezprostřední blízkosti takových objektů , jako jsou obytné domy, výrobní haly, administrativní budovy, dopravní stavby atd.

Rizikové kácení je naše odbornost

Každému konkrétnímu zásahu vždy předchází rekognoskace terénu, jsou shromážděny potřebné údaje a poznatky, jež jsou později využity - kromě jiného, k volbě optimální techniky kácení. Rizikové kácení tak provádíme
 

  • klasickou technikou s použitím manipulační plošiny event. doplněné o jeřáb k bezpečné manipulaci z odtěženou dřevní hmotou, či
  • pomocí lezeckých technik a lanového spouštěcího zařízení; to zajišťují erudovaní a zkušení stromolezci.

Samozřejmostí je v obou případech použití metody tzv. postupného kácení, zajišťující maximální bezpečnost a ohleduplnost k okolí.

Součástí cenové kalkulace na rizikové kácení, kterou společnost vypracovává a předkládá zákazníkovi vždy před zahájením konkrétních opatření, je též nabídka na
 

  • odstranění pařezů, které se provádí buď vykopáním, nebo s pomocí pařezové frézy a
  • odvoz, ekologicky šetrnou likvidaci, event. skládkování odtěžené dřevní hmoty.

Garance a respektování předpisů a převzetí odpovědnosti

Společnost ACRE, spol. s  r. o. dále nabízí obstarání a zajištění všech potřebných dokumentů a dokladů - povolení, včetně případných dendrologických posudků, nezbytných ke splnění právními předpisy uložených povinností, předcházejících vlastní rizikové kácení.

Samozřejmostí je převzetí plné odpovědnosti rizikové kácení provádějící skupiny za případné škody eventuálně vzniklé v souvislosti s realizací zásahu - společnost ACRE, spol. s  r. o. je řádně a odpovídajícím způsobem pojištěna na taková rizika.

Společnost ACRE, spol. s r. o. nabízí:

Sesazovací řez
který provádíme v případě akutně hrozícího nebezpečí statického selhání koruny stromu jako ještě akceptovatelnou alternativu ke smýcení. Tento řez sice značně deformuje původní přirozenou architekturu stromu, avšak výrazně snižuje riziko hroucení kosterních větví a tím i vzniku případných škod. Je to ovšem jen dočasné opatření, kterým se o něco prodlužuje existence dřeviny. Nevýhodou je často vznik „torza" původního stromu, což u veřejnosti mnohdy vyvolává odpor, byť v tomto případě evidentně neoprávněný.

Sanační - bezpečnostní řez
je jen mírnější formou předchozího, odvrací se jím riziko vzniku problémů se stabilitou kosterních větví, což posléze může vyústit ve vzniku rozčísnutí a pádu jejich částí. Tento zásah může výrazně prodloužit existenci a funkčnost stromové zeleně, avšak není již prostředkem pěstebním, nýbrž jen udržovacím.

Cílem řezu je odstranit či redukovat ty části dřeviny, které by případným pádem mohly způsobit škody na majetku osob či újmu na jejich zdraví. Při jeho realizaci je třeba se pokud možno vyhýbat kosterním větvím a zachovávat tak přirozenou architekturu koruny. Bezpečnostní řez je efektivní preventivní opatření, kterým lze dlouhodobě předcházet vzniku kolizních a krizových situací.

Zdravotní řez
je zaměřen na podporu zdravotního stavu a vitality dřeviny, cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu zajištěním jeho co nejlepšího zdravotního stavu. Tento způsob ošetřování dřevin by měl být trvalou součástí standardní péče.

Redukční řez
je takové opatření, kterým se zmenšením nebo prostorovým omezením koruny stav dřeviny přizpůsobují jejímu okolí. Aplikuje se zejména u stromů rostoucích v blízkosti staveb, dopravních značek, semaforů, na výhledech do křižovatek, u výjezdů z parkovišť,  účelových komunikací a pod, nebo stromů rostoucích pod či v blízkosti elektrických nadzemních vedení. Vedle přizpůsobení rozměru a stavu koruny okolním poměrům lze tímto řezem docílit i významného zvýšení stability a funkční životnosti ošetřovaného stromu.

Kromě výše uvedených typů řezu, které všechny více či méně - podle konkrétních podmínek stanoviště, spadají do kategorie rizikový řez, nabízíme též

Výchovný řez
což je, nebo by mělo být, standardní pěstební opatření, uplatňované zejména u exemplářů v prvních několika letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Účelem je založení požadovaného typu a tvaru koruny, daného druhem a kultivarem, užitým k výsadbě. Děje se tak odstraňováním nevhodně směrovaných letorostů, výmladků apod. Správné provedení výchovného řezu vyžaduje odbornou kvalifikaci výkonného pracovníka tak, aby nedošlo k „mrzačení" selekcí upevněných charakteristik kultivaru, jak tyto byly původním záměrem šlechtitele.

Tvarovací řez
je obdobou předchozího s tím rozdílem, že tento typ zásahu je zaměřen na dosažení mnohdy zcela umělého, nepřirozeného tvaru koruny, spojeného často s podstatným omezením její přirozené velikosti. Přirozený tvar koruny či porostu obecně - tvarují se vedle stromů rovněž i keře, se plně přizpůsobuje záměru architekta a zahradníka tak, aby plnil především estetické funkce. Tento řez je nutné v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe pak každoročně v době vegetačního klidu. S tvarování dřevin je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět je po celou dobu jejich života, ovšemže chceme-li zachovat jejich okrasné funkce.

Zmlazovací řez
se naproti tomu provádí téměř výhradně u keřových porostů, a to obvykle u těch, které v důsledku absence adekvátní péče přerostly a přestárly. Řez spočívá v razantní redukci celého porostu - odřezání většiny dřevní hmoty až k bázi jednotlivých výhonů. Neoddělitelnou součástí je odstranění odumřelých částí, jakož často i určité „naředění" úplným odstraněním některých výhonů. Tímto zásahem se zásadním způsobem prodlužuje, a někdy i výrazně mění funkční životnost keřových porostů bez nutnosti jejich nového zakládání. Správné provedení zmlazovacího řezu rovněž vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, zásah by měl provádět odborník - ne u všech druhů či kultivarů je takový řez vhodný a použitelný.

Součástí cenové kalkulace na rizikové kácení, ale i řez výchovný, tvarovací atd. je i zde nabídka na ekologicky šetrnou likvidaci, event. skládkování odtěžené dřevní hmoty.

 

Vypracoval: RNDr. Petr Švec