Veřejná zeleň

Veřejná zeleň

Veřejná zeleň - součást životního stylu

Malebnost okolí bydliště, čistota a upravenost veřejného prostoru, či potěšení z pobytu v dobře udržovaném parku, to dnes tvoří neodmyslitelnou součást celkově příjemného prostředí pro život a stalo se po právu integrální složkou životního komfortu moderního člověka. Právě veřejná zeleň zde pak sehrává zcela nezastupitelnou roli. Ne každý má totiž to štěstí, že je majitelem zahrádky, či že „za humny" jeho příbytku se rozprostírá louka, les či rybník s čistou vodou a ševelícím rákosím.

Veřejná zeleň - úkoly a funkce

Veřejná zeleň jako souhrn všech veřejně přístupných zelení osázených ploch a prostor je významným architektonickým a krajinným prvkem s nezastupitelnými ekologickými a sociálními funkcemi. V intravilánu, tedy uvnitř zastavěných prostor lidských sídel, to jsou zejména zahrady a parky, případně veřejně přístupné sady a louky, tedy všechna tzv. doprovodná zeleň se svou funkcí rekreační a oddychovou, zdravotní, krajinotvornou, estetickou, ale i půdoochrannou a vodohospodářskou. K tomu je třeba ještě přidat tzv. veřejnou zeleň izolační, mající primárně za úkol snižovat nadměrnou hlučnost a prašnost uvnitř sídelních útvarů.

Veřejná zeleň - její podoby

Jak již bylo řečeno, může mít veřejná zeleň mnoho různých podob. Může se jednat o parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, trávníky, záhony, či květinové mísy. Veřejná zeleň tak může být tvořena jak souvislou výsadbou, tak i menšími skupinami rostlin, může se jednat o rozptýlenou, či dokonce jen o solitérní zeleň - samostatně rostoucí stromy a keře, zelené pásy podél cest, květinové koše a mísy a pod.

Veřejná zeleň - odbornost a zkušenosti

Veřejná zeleň je obvykle financována z prostředků obcí, za její podobu, koncepci vývoje, stav a péči o ni většinou odpovídají odbory či oddělení životného prostředí. Jen málo obcí však k zajištění managementu veřejné zeleně zřizuje a provozuje vlastní zaměstnanecké skupiny, mnohem obvyklejší je zadávání takových úkolů externím společnostem. Kromě možnosti dosažení optimální ceny cestou veřejných soutěží je tu i záruka odpovídající odbornosti. Přitom právě a jedině vysoká odbornost a rozsáhlé praktické zkušenosti jsou podmínkou dlouhodobě udržitelného dobrého stavu veřejné zeleně, a tedy i účelného vynaložení prostředků na její zřízení. Taková odbornost a zkušenosti však, bohužel, nejsou vždy a u všech zahradnických firem samozřejmostí. Proto je vždy třeba při výběru realizační firmy přihlížet nejen k výši požadované ceny, nýbrž seznámit se též - třeba cestou webových stránek, s případným jejím členstvím v příslušných profesních, stavovských či cechovních sdruženích, event. s referencemi, odkazy na již realizované zakázky apod. Nejlevnější jen zřídka kdy bývá nejlepší.

Veřejná zeleň - nabídka společnosti ACRE, spol. s r. o.

Svým zákazníkům nabízíme a v praxi realizačně pokrýváme celou škálu zahradnických prací, zajišťujících komplexní péči o segment veřejná zeleň, počínaje na jedné straně konzultační a poradenskou činností v rámci příprav ideového záměru, přes projektovou dokumentaci a následnou realizaci, až po dlouhodobou péči a management výsadeb. Jsme schopni zajistit jak trvalou výsadbu stromů, keřů či záhonů trvalek, tak i výsadbu sezónní s pravidelnou výměnou rostlin - obvykle letniček, podle ročního období a sezóny. Nabízíme však též tzv. příležitostní či tematické výsadby, tj. takové, které se vztahují ke zcela určité příležitosti, události, výročí apod. Do obdobné skupiny spadají výsadby v areálech komerčních firem, kde se často realizují výsadby ve tvaru a formě příslušného firemního loga. U takových zakázek je pak součástí nabízených služeb péče o výsadbu po celou dobu jejího trvání, počínaje pravidelným pletím, případnou dosadbou a letní zálivkou a její ekologickou likvidací na konci vegetační sezóny konče. V neposlední řadě zajistíme též tzv. mobilní zeleň, tj. výsadbu do různých osazovacích nádob a kontejnerů, jejich rozmístění, event. i opětné odklizení, to vše dle požadavků zákazníka

Svým zákazníkům tedy nabízíme komplexní službu od zajištění projektové dokumentace na úrovni prováděcího projektu z pera autorizovaného zahradního projektanta, předvýsadbovou přípravu půdy, obstarání a zajištění kvalitní sadby, kvalifikovaně provedenou výsadbu a pečlivou a pravidelnou povýsadbovou péči a následnou kultivaci, zálivku včetně zhotovení zařízení automatické závlahy, a konečně též eventuální výměnu či ekologickou likvidaci přestárlé či již nežádoucí výsadby. Zajišťujeme též komplexní péči o dřeviny, tj. vedle rizikového kácení a řezu též celou širokou škálu pěstebních a kultivačních opatření, jako jsou sesazovací, sanační, bezpečnostní, zdravotní, redukční, výchovný a tvarovací řez stromů, či zmlazovací řez keřů. S podrobnostmi této nabídky se můžete seznámit proklikem na odkaz rizikové kácení.
Naším prioritním cílem je vytvořit nabídku vysoce kvalitních služeb v sektoru veřejná zeleň za rozumné a pro zákazníka přijatelné ceny - od uvedeného se odvíjí i naše celková cenová politika.
 

Vypracoval: RNDr. Petr Švec