Mlatové cesty

Mlatové cesty

Mlatové cesty a minerální beton

V posledních létech se při specifikaci postupů a požadavků na rekonstrukce zejména parkových chodníků pro pěší, polních a lesních cest a jiných obdobných účelových komunikací - často při vyhlašování soutěží na veřejné zakázky, stále více hovoří o minerálním betonu jako o určité technologické novince, umožňující relativně nenákladný způsob jejich zakládání či rekonstrukcí. Ve skutečnosti se však jedná o technologii již dlouho známou, používanou a pevně zakotvenou v českých technických normách. Jedná se o mlatové cesty, konstrukčně a technologicky vycházející ze starých principů výstavby tzv. kalených lesních a polních cest.

Mlatové cesty a zpevněné plochy

Mlatové cesty a stejnou technologií zřizované zpevněné plochy jsou konstruovány jako sypané z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí a následně mechanicky zhutněné. Vlastní těleso mlatové cesty se někdy na okrajích zpevňuje lemováním z kovové páskoviny, příp. jiného odolného materiálu (dubové či bukové trámce a pod.). Základem tělesa mlatové cesty je vrstva směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva (např. struska, recyklát a pod.) namíchaná, rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální kompaktnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost. Vyšší trvanlivosti mlatové cesty je dosahováno zabudováním odvodňovacích svážnic, které zabraňují nadměrné vodní erozi zpevněných povrchů.

Využitelnost mlatové cesty

Mlatové cesty se budují zejména jako povrchy polních a lesních cest v extravilánu s podélným sklonem do 8 % a s podélnými příkopy - při užití odvodňovacích svážnic může být sklon tělesa mlatové cesty i větší, dále pak jako parkové cesty pro pěší či jako povrch vedlejších parkovišť. Hojně jsou též využívány jako manipulační a skladovací plochy v lesnictví. Klasické je využití mlatové cesty jako parkového chodníku pro pěší všude tam, kde se nepředpokládá příliš intenzivní provoz. Technologii mlatové cesty však lze modifikovat i pro takové komunikace, kde se předpokládá poměrně vyšší intenzita provozu, jako jsou např. vozovky pro dopravu dřeva lesními odvozními soupravami, přesto však má použití mlatové cesty některá omezení. Hlavním je především poněkud vyšší náročnost na údržbu ve srovnání např. s dlážděním, natož pak živičnými povrchy, tato skutečnost je však vyvážena „přírodě blízkým" vzhledem mlatové cesty, majícím nezanedbatelnou pozitivní estetickou hodnotu. Dále je třeba věnovat zvýšenou pozornost co nejdůkladnějšímu odvodnění - používají se vhodně umístění odvodňovací svážnice. Jedině tak lze zamezit nadměrnému odnosu materiálu a tím prodloužit funkční trvanlivost mlatové cesty. V neposlední řadě je to též požadavek na vysokou erudici a zkušenost projektanta a konstruktéra, s čímž ruku v ruce kráčí i odbornost a řemeslná zručnost pracovníků mlatové cesty stavící společnosti.

Společnost ACRE, spol. s  r. o. postaví mlatové cesty

Společnost ACRE, spol. s r. o. se stavbou mlatové cesty a zpevněných ploch obdobného typu a charakteru zabývá již řadu let. Disponuje jak potřebnou mechanizací, tak i dostatkem zkušeností a kvalifikovaných pracovníků, což vše je nutnou podmínkou a zárukou kvalitně a včas odvedených prací. Vedle vlastní realizace výstavby mlatové cesty zajistíme též kompletní projektovou dokumentaci, zoptimalizujeme technologii tak, aby maximální možnou měrou odpovídala místním podmínkám a záměru investora - rovněž zajistíme potřebná povolení a ostatní dokumenty, nezbytné k zahájení stavby.

Vypracoval: RNDr. Petr Švec