Biotopy, koupací jezírka

Koupací jezírka

Bazén nebo koupací jezírko?

Mít u domu vlastní bazén je jistě příjemné; bazény se postupně stávají neodmyslitelnou součástí životního standardu a v některých společenských vrstvách jsou již téměř „nutností". I když se výrobci a dodavatelé trvale snaží o stále harmoničtější začlenění bazénů do plenéru zahrad, ne vždy se jim to daří. Zatímco v případě vývoje technických prvků, zajišťujících dosažení vysoké úrovně funkčnosti a provozní spolehlivosti bazénů, bylo dosaženo vskutku pozoruhodných výsledků, estetika většiny takových výrobků stále pokulhává. Běžně vyráběné a instalované bazény se stále jeví být v kontextu s celkovým uspořádáním většiny zahrad cizorodým a neorganickým prvkem. Přitom však existuje plnohodnotná a v mnoha směrech i výhodnější akternativa; tou jsou koupací jezírka, neboli biobazény. Zatímco klasické bazény jsou, a zřejmě trvale zůstanou - vsazeny do jinak kvalifikovaně vyprojektovaných, odborně založených a pečlivě vedených zahrad, do značné míry umělým prvkem, koupací jezírka mohou citlivě a účinně dotvořit jejich vzhled a tím podstatně zvýšit jejich celkovou estetickou hodnotu. To vše pak při zachování původní užitné hodnoty takového zařízení, tj. zajištění možnosti koupání.

Koupací jezírko - „pro" a „proti"

Velikou a na první pohled patrnou výhodou koupacího jezírka je jeho již výše zmíněná estetická hodnota, u klasického bazénu prakticky nedosažitelná. Typ, tvar a způsob výstavby, citlivé zakomponování do terénu, vhodně zvolené druhy technologické i doprovodné zeleně, to vše přizpůsobeno okolnímu terénu, charakteru celé zahrady i obytných staveb činí z koupacího jezírka integrální a organickou součást dotčeného. Přitom se koupací jezírko může stát i jeho dominantní sloužkou.
Nezanedbatelnou předností koupacího jezírka je - ve srovnání s klasickým bazénem, jeho nižší náročnost na klasickou údržbu. Zatímco u běžného bazénu jde to věčné „čarování" s nejrůznějšími chemikáliemi, je odborně založené, dlouhodobě správně vedené a odpovídajícím způsobem využívané koupací jezírko do značné míry „bezúdržbové". Na tomto místě je třeba poznamenat, že i koupací jezírko vyžaduje adekvátní péči, avšak tato je svým charakterem spíše zahradnickou nežli rize technickou činností. Tímto způsobem se ten, kdo o koupací jezírko pečuje, stává účastníkem a spolutvůrcem celého jím obývaného prostoru, může mu vtisknout specifický a osobitý charakter a tak realizovat své představy a požadavky. Péče o koupací jezírko je značnou měrou spíše tvůrčí činností, nežli rutinním opakováním stále stejných úkonů. Určitou nevýhodou je v tomto kontextu snad jen vyšší náročnost na odborné znalosti; to se však může - poněkud kuriozně, stát i výhodou, když majitel takového koupacího jezírka má vztah k péči o zahradu jako takovou a přírodě obecně.
Další předností koupacího jezírka je skutečnost, že je to objekt přírodě blízký, s běžným bazénem zcela nesrovnatelný. Tak, jako je koupací jezírko součástí celé zahrady, může se péče o něj stát formou relaxace a smysluplnou alternativou k jinak scházející fyzické aktivitě u převážně duševně pracujících. O něčem takovém se v případě údržby běžného bazénu dá s úspěchem pochybovat. Posezení u koupacího jezírka však může být i naopak tou nejúčinnější formou relaxace po celodenní fyzické „dřině". S výše uvedeným souvisí i skutečnost, že voda koupacího jezírka se chemicky neupravuje, je tedy nezřídka zejména
pro alergiky vhodnějším prostředím, nežli je tomu o běžných bazénů. Naopak za nevýhodu je možno považovat, že prostor, který lze využít ke koupání, resp. plavání, může tvořit ne více nežli 70% celkové plošné výměry koupacího jezírka. Proč tomu tak je si vysvětlíme vzápětí.
Konečně je zde i možnost víceúčelového využití, které z koupacího jezírka činí něco zcela jiného, nežli je běžný zahradní bazén. Zatímco ten využíváme jen po několik málo letních měsíců, z koupacího jezírka se můžeme těšit celý rok, počínaje pozorováním z jara se probouzející vegetace a bruslením na jeho zamrzlé hladině v zimě konče. To jsou jistě další nepopiratelné výhody koupacího jezírka.

Koupací jezírko - jak funguje samočištění

Základní princip, na kterém je koupací jezírko založeno, zná - byť třebas i jen intuitivně, vlastně každý. Fenomén „samočistící schopnosti" vodních mas, u nás zejména potoků a řek, je znám od nepaměti. Až do nedávna, než si neúnosný nárůst míry produkce odpadů, již přesahující přirozené samočistící schopnosti vodních toků, vyžádal stavbu čistíren odpadních vod, se odpady běžně volně vypouštěly, přičemž s nárůstem vzdálenosti od zdroje ve směru po proudu vodního toku jakoby postupně znečištění samo „mizelo". Samozřejmě, že nemizí „samo od sebe" - dochází k němu především činností rostlin, a to ať již ve vodě volně se vznášejících , tak i pevně kořenících na dně a v příbřeží - litorálu. A právě schopnosti pobřežních porostů „vychytávat" určité, z hlediska provozu koupacích jezírek znečišťujících látek se využívá jako základního pricipu fungování koupacích jezírek. Nenahraditelným pomocníkem je zooplankton. Pouštět se do podrobnějšího výkladu dotčené problematiky by bylo nad rámec této povšechné informace, zvláště když vážný zájemce má k dispozici rozsáhlou literaturu, dostupnou v každé větší veřejné knihovně. Na tomto místě snad jen stručně:

Každé koupací jezírko se skládá ze dvou hlavních částí:
 

  • užitková zóna - ta slouží k vlastnímu koupání, event. plavání a
  • regenerační zóna - plocha, ve které jsou vysázeny vodní a bahenní rostliny, sloužící k biologickému čištění vody v jezírku.

Volba tvaru a detaily konstrukce užitkové zóny záleží plně na vůli uživatele, v zásadě však platí, že prostor, určený pro plavání, by měl mít spíše protáhlý tvar - alespoň „na tři tempa", a hloubku minimálně 150 cm, lépe však větší. Stěny volímě kolmé jako u klasických bazénů, které se na zimu vypouštějí. Užitkovou část jezírka vybavíme vhodným bezpečným vstupem - žebříkem, schody apod., pod hladinou je možné istalovat bezpečné (!!!) osvětlení a i jinak ho vybavit obdobně, jako u klasických zahradních bazénů. Specifikem koupacích jezírek je regenerační zóna. Ta může bezprostředně navazovat na zónu užitkovou. Jako nosné medium - substrát se nejčastěji používá materiál s velkou povrchovou plochou, např. zeolit. Regenerační zóna se osazuje vodními či baheními rostlinami, které tím, že odnímají vodě živiny potřebné ke svému růstu, vodu „čistí" tak, že v důsledku nedostatku živin minimalizují růst fytoplanktonu jako hlavní složky „zákalu". Obě zóny - užitková a regenerační, jsou mezi sebou spojeny. Účinnost čištění se zpravidla posiluje instalací štěrbinového filtru, či soustavy filtrů, schopných zachytit i ty nejjemnější nečistoty včetně rostlinných pylů. K zachytávání a odstraňování nečistot z hladiny slouží tzv. skimmer, zařízení, které se umisťuje na návětrnou stranu užitkové zóny, kam vítr nafoukává na hladinu napadanou nečistotu. Skimmerem prochází čerpadlem nasávaná vody, je čištěna na již zmíněných filtrech a vyčištěná se pak gravitací vrací zpět do jezírka. Je však třeba otevřeně říci, že u koupacího jezírka nelze reálně očekávat „sterilně" čistou vodu takovou, jaká bývá výsledkem aplikace drastických chemikálií v případě klasického zahradního bazénu. Satisfakcí za tento případný drobný nedostatek nám může být vědomí, že naše jezírko je živý organismus, doslova kousek přírody přenesený do naší zahrady a nikoli jen nádoba s roztokem chemikálií neznámé koncentrace. Za tento pocit snad trocha toho přirozeného zákalu vody, způsobeného hlavně ytoplanktonem, přeci stojí. Pokud jde o péči o koupací jezírko, nebylo by tak zcela namístě ji srovnávat s péčí o klasický bazén - není ani jednodužší, ani složitější, je prostě jiná. V zásadě ji lze rozdělit na složku preventivní a sanitační. Za prevenci, zajišťující dobré fungování koupacího jezírka, je třeba považovat již i způsob jeho založení a výstavby, a to počínaje volbou vhodného místa, konstrukčních materiálů, tvaru a velikostí obou zón, správným výběrem rostlin, jejich výsadby a zapěstování, až po zajištění takového zdroje vody, který by byl co možná nejchudší na minerální látky, zejména fosfor a dusík. Preventivním krokem je však též např. co možná nejúčinnéjšího zamezení možného zanesení jakéhokoli organického materiálu z okolí, zejména padajícího listí tak, že výsadbu stromů a keřů neumisťujeme do bezprostřední blízkosti jezírka a volíme náležitý způsob ošetřování a regulace takové výsadby. Dále se znažíme provádět taková opatření, aby ani při mimořádných situacích, např. při sílných nebo dlouhodobých deštích nemohlo dojít k přelivu vody z okolí do jezírka. Vlastní sanační opatření pak spočívají zejména v péči o porost v regenerační zóně. Dbáme na odstraňování odumřelých částí rostlin, případně též jejich reprodukčních částí, jako jsou tzv. doutníky u orobince, květní laty zblochanu apod. Pravidelně též kontrolujeme a případně odstraňujeme do vody větrem z okolí přeci jen zaneseného listí, zbytků travin a jakéhokoli organického materiálu obecně. Samostatnou kapitolou je zazimování koupacího jezírky, kdy je nutné - to záleží na druhu výsadby, alespoň některé rostliny specifickým způsobem ošetřit a zabezpečit.

Konstrukce koupacího jezírka

Jak je dostatečně patrné z dosud podaného výkladu, je správný postup při stavbě koupacího jezírka klíčovým předpokladem jeho dalšího dobrého fungování. Zdatný „kutil", mající jak dostatečné technické, tak i zahradnické znalosti, se může do stavby koupacího jezírka pustit svépomocí, běžný uživatel by však měl takový krok dobře uvážit a spíše se obrátit na odbornou firmu. Jen skutečně málo kdo je schopen posoudit takové faktory, jako je třeba únosnost podloží v místě chystané stavby, a to zejména, plánujeme-li umístit koupací jezírko ve svažitém terénu, do projektové dokumentace zapracovat všechny požadavky vodoprávního úřadu, zejména nakládání s vodou v případě její vyměny, nebo vypouštění, ale i bezpečnostních opatření, vyžadovaných platnými právními předpisy pro případ možné havárie atd. Je třeba mít na paměti, že před zahájením výstavby koupacího jezírka stejně, jako i jiné vodní nádrže, musí proběhnout příslušná řízení o vydání nutných povolení, v rámci kterých se vyjadřuje stavební úřad, ale i úřad pro ochranu ŽP, vodoprávní úřad apod., Vyhotovení předkládané dokumentace tak, aby vše mohlo proběhnout bezkolizně, je v drtivé většině případů nutné zadat kvalifikované a k tomu oprávněné/autorizované osobě.
V kontextu s výše uvedeným se zde tedy omezíme pouze na povšechnou informaci o konstrukci a stavbě koupacího jezírka, která má případného zájemce spíše jen seznámit s tím, „co ho čeká", nežli podat mu návod na vlastní stavbu.
Přeskočíme-li první, avšak rozhodně nikoli nevýznamný krok stavby, kterým je
výběr místa pro budoucí koupací jezírko, vlastní výstavba se zahajuje vyhloubením stavební jámy. Zde je třeba pamatovat na již výše zmíněné členění na užitnou a regenerační zónu, jejich vzájemný plošný poměr, jejich hloubku a sklon břehů. Po vyhloubení se plocha vytvaruje do podoby koupacího jezírka a podle charakteru podloží buď pouze mechanicky zhutní, nebo se použije zásyp na vyrovnání nadměrných nerovností. Následující fází je vybudování pevného dna koupacího jezírka, a to zejména jeho užitkové zóny. K tomu se použije některá z vhodně zvolených stavebních technik, počínaje uložením armovaného betonu, či moderněji techniky ztraceného bednění apod. Následuje vyložení celého prostoru geotextilií a na ní se instalace nepropustná fólie, která bude zadržovat vlastní vodní hmotu. V zásadě existuje několik typů takových fólií podle druhu použitého materiálu. Dříve převážně používané  měkčené PVC je stále více nahrazováno fólií ze synterického kaučuku (EPDM), která je jednak snadněji zpracovatelná, což umožňuje stavbu i velkých nádrží, hlavně však mnohem odolnější jak proti případnému mechanickému poškození, tak i povětrnostním vlivům, jako je působení slunečního záření, střídání teplot apod., což ji činí trvanlivější. Důležitým faktorem, hovořícím „pro" užití EPDM je její „opravitelnost" v případě poškození. Zatímco PVC fólie časem v důsledku ztráty změkčovadel výrazně křehne, čímž vznikají velké problémy s její případnou opravou, zůstává EPDM trvale pružná. Správně položená bazénová fólie by měla na všech stranách dostatečně přesahovat okraje nádrže tak, aby bylo možné její pozdější náležité ukotvení. Po položení fólie pravidelně následuje tzv. zátopová zkouška, při které se jednak ověří její nepropustnost, jednak se fólie přirozenou váhou vodní masy vytvaruje podle tvaru podloží. Pokud byla zátopová zkouška úspěšná, přikročí se k výsadbě rostlin do regenerační zóny. To vyžaduje dobrou znalost jednotlivých druhů vysazovaných rostlin. Substrát pro výsadbu volíme vždy na živiny co nejchudší, nejlépe zcela bez humusu, event. pouze s lehkou příměsí jílu. Nezapomínejme, že není účelem vypěstovat bujný porost bahenních rostlin, nýbrž zajistit, aby rostliny odebíraly živiny z vody koupacího jezírka. K tomu je nutné vytvořit pro rostliny „hladové podmínky".
Regenerační zóna se pak zaveze vhodným materiálem. Velmi vhodné je použít alespoň z části zeolit, který je díky svým fyzikálním vlastnostem - extrémně vysoké mikroporéznosti, ideálním médiem pro kolonie tolik potřebných nitrifikačních bakterií. Ty přeměňují dusíkaté látky, zanášené do koupacího jezírka z okolí - nitritů, na nitráty, které jsou pak „vychytávány" a zpracovávány rostlinami regenerační zóny. Následující kroky stavby koupacího jezírka spočívaní v dotvoření okolí nádrže, zejména jejího břehu a jsou již jen převážně estetickou záležitostí. Nicméně i zde je třeba při volbě typu břehu mít na paměti nutnost minimalizovat možnost vnášení materiálu z okolí do jezírka. Je vhodné volit břehy dostatečně zpevněné, s hladkým povrchem, to umožní odstraňování nečistot třeba zametením a zamezí jejich zanášení do vody.
Závěrem je třeba uvést, že správné a plné funkčnosti koupacího jezírka je dosahováno až po určité době, kdy začnou plně fungovat mechanizmy, na kterém je založeno. Dosažení takové biologické rovnováhy vyžaduje trpělivost a namnoze i konzultace s odborníkem dříve, nežli přistoupíme k neuváženým „nápravným opatřením". Zásadně a vždy je třeba se vyvarovat použití jakýchkoli chemikálií, zejména tzv. bazénové chemie, tj. prostředků, které jinak slouží k úpravě vody běžných zahradních bazénů. Nedodržení této zásady může mít za následek nevratné poškození vysazených rostlin i mikroorganizmů a tím následné „zhroucení" celého funkčního systému. Jakkoli by správně založené a kvalifikovaně provozované koupací jezírko mělo v dlouhodobém horizontu plnit výše deklarované funkce, tj. být vhodné pro koupání a plavání, ale i dotvářet přirozený a přírodě blízký vzhled zahrady, přeci jen může - třeba jen dočasně, docházet k potížím. Nejobvyklejším problémem je vznik zákalu, tvořeného nadměrným růstem fytoplanktonu. Na to je dobré být již předem připraven a již při plánování a stavbě koupacího jezírka s tím počítat. Z technických zařízení, která jsou schopna takové problémy účinně řešit, jsou již výše popsané filtrační soustavy. Důležité je včasné a pravidelné čištění takových mechanických filtrů tak, aby se zachycené organické zbytky nestačily rozkládat a uvolňovat do vody živiny, podporující další růst řas. O správném vyběru a použití zmíněných zařízení je vhodné se poradit se zkušenými odborníkem již při plánování koupacího jezírka a přípravě projektové dokumentace pro jeho stavbu.

Veřejné koupací biotopy

Princip samočištění nemusí nutně zůstat omezen pouze na soukromá koupací jezírka v privátních zahradách. Je možné a vhodné ho rovněž využít též při stavbě veřejných koupališť, označovaných též jako veřejné koupací biotopy. Řada příkladů z okolních zemí, např. Německa či Rakouska ukazuje, že taková zařízení jsou schopna nejen dobře fungovat, ale mají i své nepopiratelné krajinotvorné hodnoty. Pokud jde o výstavbu veřejných koupacích biotopů, platí zde v zásadě totéž, co již bylo řečeno výše, jsou zde však i některá specifika. Především je to zvýšený „tlak" na uspokojivou funkci a stabilitu celého hydrologického systému veřejného koupacího biotopu, který se skokově zvyšuje zejména s nástupem počasí vhodného ke koupání. Je třeba počítat s náhlým nárůstem uživatelů - koupajících se, což s sebou chtě - nechtě přináší zvýšené riziko znečištění na jedné straně a naopak vysoké nároky na uživatelský komfort - zejména čistotu vody, na straně druhé. To, co může být ještě přijatelné pro vlastníka soukromého koupacího jezírka, třeba lehký zelený zákal vody, vnímají uživatelé z řad veřejnosti většinou již jako neuspokojivé. Je též třeba věnovat zvýšenou pozornost zajištění zdravotní nezávadnosti vody tak, jak ji chápou orgány hygienické služby, tj. dodržování závazných hygienických norem a ukazatelů. Vždy je zde možnost náhlé kontroly ze strany příslušných státních orgánů. To vše je nutné zohlednit jak při pořizování projektové dokumentace, tak i při přinásledné výstavbě. Tu je třeba svěřit do rukou kvalifikované a renomované firmy.
Veřejné koupací biotopy jsou konstrukčně navrhovány buď jako jednokomorové, kdy regenerační zóna je umístěna po obvodu nádrže, nebo jako vícekomorové, kde je regenerační zóna prostorově oddělena od vlastního koupacího prostoru. V tom případě jsou obě zóny vzájemně propojeny kombinací kaskádového gravitačního systému a aktivního přečerpávání. Do cirkulačního okruhu jsou zpravidla zařazována účinná čistící zařízení, hlavní čištění však probíha na základě známého systému tzv. samočištění. Ani zde nelze nikdy použít jakýchkoli chemikálií ze skupiny tzv. bazénové chemie. Kapacita veřejného koupaliště, provozovaného jako veřejné koupací jezírko, je dána účinností regenrační zóny a celkového objemu vody v systému. Přitom platí, že čím větší je celkový objem vodních hmot, tím stabilnější je celý systém a tím větší může být poměrná kapacita koupaliště.
O tom, že koupání v čisté vodě bez bazénové chemie a v přírodě blízkém prostředí má jistě velkou budoucnost, asi nemůže být pochyb. Je jen otázkou času, kdy se tento trend začne více prosazovat. Velkou měrou se o to mohou zasloužit zejména realizační firmy, jejichž produkty - vystavěná veřejná koupaliště, provozovaná na principu koupacích biotopů, musí plňovat všechny požadavky uživatelů. V neposlední řadě zde musí významnou roli sehrát i propagace a osvěta, jedině tak počty zájemců u zřizování veřejných koupacích jezírek postupně porostou.

Koupací jezírka od společnosti ACRE, spol. s r. o.

Společnost ACRE, spol. s r. o. se dlouhodobě zaměřuje na navrhování a realizaci koupacích jezírek - vodních biotopů. Zákazníkům nabízí realizaci koupacího jezírka tzv. na klíč (či si některé stavební práce může zajistit investor sám) a to od kvalifikovaného zpracování návrhu, projektové dokumentace včetně seznamu k výsadbě doporučených druhů rostlin až po návrh rozpočtu a následnou vystavbu. Samozřejmostí je též tzv. povýsadbová péče o nově zřízené koupací jezírko, zejména pak o rostliny v regenerační zóně. Smluvně zajišťujeme i dlouhodobou, či trvalou komplexní péči o koupací jezírko.
 

Vypracoval: RNDr. Petr Švec