Střešní substrát

Střešní substrát - základ pro zelené střechy

Střešní substrát je základním funkčním prvekem zelené střechy. Dosud přetrvávající názor, že pro účely založení zelené střechy je možné použít běžnou ornici, není zcela správný. Ornice má nevhodný chemismus, který většinou neodpovídá požadavkům vysazované vegetace. Podobně také má nízkou vodopropustnost (hlinité a jílovité půdy), dochází k nepravidelnému zásobení vegetace vodou, vymývání jemných a prachových částic a odnosu materiálu, zanášení konstrukčních prvků atd. Opakem jsou písčité půdy, které jsou až příliš vodopropustné a mají tak nízkou schopnost potřebnou vláhu zadržovat. V neposlední řadě je zde též faktor hmotnostní; běžná zemina má až dvojnásobnou hmotnost při stejném objemu, což zvyšuje požadavky na únosnost konstrukcí a tím stavbu neúměrně prodražuje. Pro založení zelené střechy je nejvhodnějším řešením použít speciální substrát pro stavbu zelené střechy; tedy střešní substrát.

Střešní substrát

Střešní substrát použitý na stavbu zelené střechy má klíčovou roli, proto věnujeme jeho výrobě mimořádnou pozornost. Spolu s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích jsme vyvinuli několik typů střešních substrátů ACRE, na které jsme získali Osvědčení o zápisu užitného vzoru, vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Základem střešních substrátů je směs přírodních a umělých silikátů (spongilit), které spolu s dalšími komponenty zajišťují dostatečnou schopnost jímat a zadržovat vodu při zachování přiměřené vodopropustnosti. Zároveň zadržují a plynule uvolňují potřebné živiny, v neposlední řadě jsou „vylehčené", tedy mají nízkou měrnou hmotnost. 

Střešní substráty ACRE

Nabízíme kompletní škálu střešních substrátů. Převažující složkou všech vyráběných typů je spongilit v kombinaci s drceným i nedrceným expandovaným jílem. Směs tvoří (dle druhu a určení substrátu) též drcená cihla, rašelina a eventuálně bezplevelný kompost. Volba druhu střešního substrátu závisí na typu zelené střechy, kterou hodláme zakládat:

 

  • Střešní substrát ACRE extensiv - určené pro extenzivní zelené střechy, pohledové, se suchomilnou vegetací snášející extrémní podmínky, vyjímečně pochozí v rámci nutnosti údržby
  • Střešní substrát ACRE intensiv - pro stavbu intenzivních zelených střech, tzv. střešních zahrad, trvale kultivovaných, využívaných pobytově, vybavených mobiliářem atd.

 

  • Extenzivní střešní substráty:

Jednovrstevný extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu (užitný vzor č. 22941)
- je určen pro zřizování ozeleněných střech sloužících zejména k pohledovým účelům s požadavkem minimální údržby. Je vhodný pro pěstování sukulentních a suchomilných rostlin (Sedum sp. - rozchodníky, Sempervivum sp. - netřesky, apod.), substrát zastává funkci vegetační vrstvy i drenáže v jedné vrstvě. Používá se zejména tam, kde je plánováno vegetační souvrství výšky do 20 cm.


Vícevrstevný lehký extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu (užitný vzor č. 22942)
- je rovněž určen pro zřizování zelených střech s převažující pohledovou funkcí, avšak s vícevrstevnou skladbou, tzn. že substrát slouží pouze jako vegetační vrstva. Drenáž (hydroakumulaci) zajišťují jiné vrstvy a materiály (např. kalíšková folie). Střešní substrát je značně vylehčený, používá se tam, kde je požadavek na snížení nároků na únosnost střešní konstrukce.


Vícevrstevný extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu (užitný vzor č. 22944)
- používá se jako vegetační vrstva pro pěstování sukulentních a jiných suchomilných rostlin na extenzivních zelených střechách s vícevrstevnou skladbou.
 

  • Intenzivní substrát:

Vícevrstevný intenzivní střešní substrát s podílem spongilitu (užitný vzor č. 22943)
- používá se jako vegetační vrstva pro pěstování vyšších okrasných rostlin, trvalek a dřevin včetně vyšších stromů na intenzivně kultivovaných zelených střechách s vícevrstevnou skladbou. Je tedy určen zejména pro stavbu a zřizování tzv. střešních zahrad intenzivně pobytově využívaných.

 

Nabízené střešní substráty jsou dodávány v balení BigBag (žokované).

Vypracoval: RNDr. Petr Švec

Certifikát substrátu [PDF, 379.82 kB]

Složení substrátu [PDF, 125.61 kB]

Střešní substrát ACRE - extensiv
Střešní substrát ACRE - extensiv